Sancta Lucia Gille © 2009 

SANCTA LUCIA GILLE

Instiftat 1939

                                                                                                         

 

Optikeryrkets historia – ett forskningsprojekt» 

 

 

 

SANCTA LUCIA GILLE är som bekant en sammanslutning av personer från optikeryrket och branschen som genom sitt engagemang för yrkesgemenskap och utveckling kallats som medlemmar. Gillet skall bl.a. verka för ”ett gott kamratskap med särskild vikt på optikeryrkets bästa och framtida bestånd”. I samband med Gillets 65 år jubileum den 4 december 2004 diskuterades frågan om att sammanställa optikeryrkets nyare historia - 1930-talet och framåt. Det konstaterades att det inte finns någon egentlig sammanställning av händelser och personer som bidragit till yrkets nuvarande ställning i samhället. Man ansåg därför att det var hög tid att starta en genomgripande källforskning samt att intervjua personer som aktivt deltagit i processen. För ändamålet tillsattes en arbetsgrupp  bestående av Peter Preisler, sammankallande, Per Söderberg, sekreterare, 

och Sten Lutteman samt Michael Hollinder och Inga-Lill Thunholm Henriksson. 


Följande rapporter finns tillgängliga:

Arbetet har nu nått målet och denna

sida kommer att ytterligare omarbetas så att   innehållet kan presenteras i samma form som den nu publicerade boken

1.  Sveriges Leg.Optikers Riksförbunds, SOR,

      historia

2.   Optikerlegitimationens införande

3.   Gullstrandsmedaljen

4.   Optikerutbildningen fram till 1969

5.   Optikerutbildningen i gymnasieskolan

6.   Optikerutbildningen i Institutet för Optometri

7.   Optikerutbildningen i högskolan

8.   Samverkande organisationer

9.   Tekniska landvinningar inom glasögon

10. Tekniska landvinningar inom kontaktlinser

 

Ev. icke fungerade länkar kan meddelas till webmaster@sanctaluciagille.se

 

Gruppen prsenterade på Storgillet 2012 den tryckta versionen av projektet.

 

Följande rapporter finns tillgängliga:
1.
Optikerlegitimationens införande
2.
Kvacksalveriutredningen - SOU 1956:29

3. Gullstrandsmedaljen
4.
Optikerutbildningen
5. Tekniska landvinningar inom kontaktlinser 

    och glasögon
6. Under utveckling
7.
Samverkande organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollfjorden, Norge

(Foto: Sten Lutteman)